Partneri

Partneri

CATRO Bulgaria – koordinátor projektu

logo_catro

CATRO Bulgaria je súčasťou poprednej rakúskej poradenskej spoločnosti pre riadenie ľudských zdrojov – CATRO Personalberatung. Vďaka naším partnerom – poradenskej spoločnosti pre celoživotné vzdelávanie, vzdelávanie a odbornú prípravu, dieBerater® – a spoločnosti pre prieskum trhu MAKAM Research môžeme čerpať z odborných skúseností a znalostí odborníkov s medzinárodnými skúsenosťami a ponúknuť naším klientom špičkové know-how vo všetkých oblastiach týkajúcich sa riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.

Hlavné 4 oblasti v Bulharsku:

  • Vyhľadávanie a výber vysokokvalifikovaných pracovníkov z rôznych hospodárskych oblastí;
  • Výcvik a rozvoj potenciálu pracovníkov prostredníctvom riešení šitých na mieru, zahrňujúce individuálne aj tímové tréningy;
  • Organizačné poradenstvo pre optimalizáciu HR procesov, zlepšenie výkonu a vyššia angažovanosť a motivácia zamestnancov;
  • Poradenstvo EÚ projektov, zahrňujúce výskum, prípravu a realizáciu projektov financovaných EÚ v rôznych oblastiach: výchova a vzdelávanie, podnikanie a inovácie, konkurencieschopnosť a iné.

Koreňom nášho úspechu – a našich klientov – je inšpirácia, do každého projektu dávame maximum.

Chytíme sa každej výzvy v podnikateľskom svete a pomáhame naším klientom premeniť tieto výzvy na konkurenčné výhody – výhody pre ich zamestnancov, výhode pre ich organizáciu a výhody pre svojich zákazníkov.

Pod vedením tejto úlohy, sme schopní podporovať a inšpirovať našich klientov v ich neustálom raste a vývoji.

SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação – (SPI),
Porto – Portugalsko – projektový partner

logo_spi

SPI je spoločnosť orientovaná na riadenie vedomostí, ktorej poslaním je riadiť projekty, ktoré podporujú inovácie a podpora medzinárodných príležitostí. SPI poskytuje služby v oblasti vzdelávania, poradenstva a R&D. SPI má stálych takmer 65 konzultantov v 7 pobočkách na celom svete.

SPI je akreditovaná spoločnosťou DGERT s uznanou spôsobilosťou vykonávať celý rad vzdelávacích aktivít. SPI má skúsenosti s používaním rôznych metodík vzdelávania pre rôzne cieľové skupiny a aplikovaním inovatívnych pedagogických postupov, vrátane e-learningu. SPI má skúsenosti s vývojom učebných plánov, poznávaním/výberom učebných materiálov, rozvíjaním didaktických materiálov, dohliadaním a vyhodnocovaním školení a posudzovaním vplyvu vzdelávacích programov, využitím výsledkov projektu, propagovaním, atď.

SPI má vynikajúce množstvo účasti na komunitných spolufinancovaných projektoch s uznanou kvalitou a taktiež vyvinula E-learningové kurzy v rôznych národných a medzinárodných projektoch.

die Berater Slovensko, s.r.o,
Bratislava – Slovensko – projektový partner

logo_die_berater

die Berater je vzdelávacia a konzultačná spoločnosť s 10 ľuďmi v Bratislave a asi 350 zamestnancami v medzinárodnej skupine vo viac ako 70 vzdelávacích centrách v Európe. die Berater Slovensko poskytuje širokú škálu podnikového poradenstva. Služby die Berater Slovensko sú zamerané pre súkromné osoby, národné a medzinárodné firmy a organizácie všetkých veľkostí pôsobiace vo všetkých odvetviach, verejného sektora, ministerstiev, Európskej komisie a celého vzdelávacieho systému. Spoločnosť taktiež spolupracuje na vzdelávacích projektoch s medzinárodnými partnermi.

Bildung und Projekt Netzwerk GmbH – BUPNET,
Nemecko – projektový partner

logo_bupnet

BUPNET, ktorá bola založená v roku 1985 je poskytovateľom vzdelávania dospelých akreditovaným vďaka TUV CERT podľa normy manažérskej kvality UNI EN ISO 9001:2000. Poslaním BUPNET je podpora inovácií vo vzdelávaní a odbornej príprave. BUPNET úspešne dokončila niekoľko vzdelávacích kurzov v rôznych odvetviach ( nakladanie s odpadmi, energia z obnoviteľných zdrojov, sociálna a zdravotná starostlivosť, cestovný ruch, ekonomika, informačné a komunikačné technológie, integrácia, komunikácia, atď.), a to ako v rámci Európsky financovaných projektov, tak aj národne financovaných.

V roku 2001 BUPNET vyvinul vlastný viacjazyčný E-learning, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou oceneného environmentálneho projektu LIFE a rôznych iných EÚ projektov. BUPNET má bohaté skúsenosti (s koordináciou) Európskych projektov na tému vzdelávania, školenia a e-learningu a má dobre podložené znalosti o slabých a silných stránkach príležitostiach a limitoch “nových spôsobov učenia“ – najmä pokiaľ ide o špeciálne vzdelávacie didaktiky.

The Business Institute,
Sofia – Bulharsko – základný partner

logo_business

The Business Institut je tzv. katalyzátorom rozvoja podnikateľských zručností. Dodávame školiteľské riešenia, vyvíjame a používame metódy a nástroje v oblasti podnikového riadenia, podnikania a inovácií.

The Business Institute je zástupcom Cisco Entrepreneur Institute v Bulharsku. Pre Bulharov realizuje a lokalizuje trhové metodiky univerzity Stanford, Cornell, harvardINSEAD, Business Model Generation, atď.

Tím Business Institute sa skladá zo skúsených odborníkov – bývalých a súčasných manažérov a odborníkov – všetci z nich disponujú bohatými praktickými skúsenosťami.

State Enterprise „Bulgarian-German Center for
Vocational Training” – BGCPO,
Sofia – Bulharsko – základný partner

BGCPO bola založená v roku 2011. Bola založená z tradície troch úspešných bulharsko-nemeckých projektov týkajúcich sa odborného vzdelávania dospelých (1992-2010), v rámci ktorých bolo postavených a uvedených do prevádzky 5 Bulharsko-Nemeckých odborných školiacich stredísk – Pazardzhik, Pleven, Stara Zagora, Smolyan a Tsarevo, ktoré majú veľký význam v rámci rozvoja odborného vzdelávania dospelých v Bulharsku.

Medzi hlavné činnosti DBBZ patrí: poskytovanie odbornej prípravy pre zamestnaných a nezamestnaných od 16 rokov za účelom získania odborného kvalifikačného vzdelania alebo kvalifikácie v rámci profesie, rozvoj kľúčových kompetencií a odborné poradenstvo. Školenia sa špecializujú na zlepšenie metodickej kvalifikácie lektorov vzdelávania dospelých, vrátane školiteľov v podnikoch. Inovačné postupy v oblasti odborného vzdelávania sú testované v rámci rôznych projektov s ohľadom na ich následné zavedenie do systému vzdelávania dospelých. DBBZ disponuje licenciou od Národnej agentúry pre odborné vzdelávanie a prípravu (Navet) na  poskytovanie vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti 74 profesií.

DBBZ ponúka vysoko kvalitnú odbornú prípravu orientovanú na moderné európske modely a postupy. Školenia sú vykonávané kvalifikovanými lektormi s vynikajúcimi odbornými a metodickými kompetenciami v rôznych formách.