Партньори

Партньори

CATRO България – Водеща организация

logo_catro

CATRO България и е част от водещата австрийска консултантска компания за управление на човешките ресурси – CATRO Personalberatung. Благодарение на нашите партньори – консултантската фирма за учене през целия живот, образование и обучения dieBerater® – и фирмата за маркетингови проучвания  MAKAM Research, ние сме в състояние да се възползваме от експертизата и знанията на специалисти с международен опит и да предлагаме на нашите клиенти авангардно/новаторско ноу-хау във всички области свързани с управлението и развитието на човешките ресурси.

Четирите основни области, които предлагаме в България са:

  • Търсене и подбор на висококвалифицирани специалисти и кадри в различни сектори на икономиката;
  • Обучение и развитие на потенциала на служителите чрез разнообразни методи – обучения, уъркшопи, коучинг и др.
  • Организационно консултиране за оптимизиране на HR процесите, подобряване на постиженията и повишаване на мотивацията и ангажираността на служителите;
  • Консултиране по европейски проекти, вкл. проучване, подготовка и изпълнение на проекти в различни области като: образование и обучения, предприемачество и иновации, конкурентоспособност и т.н.

Коренът на нашия успех – и този на нашите клиенти – се крие във вдъхновението, което носим във всеки проект, за който работим.

Ние се възползваме от постоянните предизвикателства в света на бизнеса и помагаме на нашите клиенти да превърнат тези предизвикателства в свои конкурентни предимства – в полза за техния персонал и полза за тяхната организация и техните клиенти.

Водени от тази мисия, ние сме в състояние да подкрепим и вдъхновяваме нашите клиенти в процеса на техния растеж и развитие.

SPI – Sociedade Portuguesa де Inovacao – ( SPI ),
Порто – Португалия -Партньор

logo_spi

SPI е компания за управление на знанието, с мисията да управлява проекти, които насърчават иновациите и промотират международното сътрудничество. Фирмата предоставя услуги в областта на обученията, консултирането и научноизследователската и развойна дейност. SPI е с персонал от близо 65 консултанта, в 7 офиса в целия свят.

Фирмата е акредитирана от Генерална дирекция по заетоста, с призната правоспособност да извършва редица дейности свързани с обучения. SPI има опит в използването на различни методологии за обучение на различни целеви групи и прилага иновативни педагогически подходи, включително електронно/онлайн обучения. SPI има опит в разработването на обучителни програми, селекция/избор на обучители, разработване на дидактически материали, надзор и оценка на курсове за обучение и оценка на въздействието на програми за обучение, валолизиране  проектните резултати, популяризиране и т.н.

die Berater Словакия, Братислава – Словакия -
Партньор

logo_die_berater

Die Berater е обучителна и консултантска компания с персонал от 10 души в Братислава и над 350 служители в международен план с повече от 70 центрове за обучение в цяла Европа. Die Berater Словакия предлага широка гама от възможности за фирмено консултиране. Компанията консултира мениджъри и служители на компании и специализира в обучения в областта на  социалните умения, езикови и IT обучения. Услугите на Die Berater Словакия са насочени към частни лица, национални и международни фирми и организации от всички сектори и големина, публичен сектор, министерства, Европейската комисия и цялата образователна система. Компанията също така работи с различни международни партньори във връзка с образователни проекти.

Bildung und Projekt Netzwerk GmbH – BUPNET,
Германия – Партньор

logo_bupnet

BUPNET , основана през 1985 г., е акредитиран доставчик от TÜV CERT по стандарт UNI EN ISO 9001:2000 на обучения за възрастни. Мисията на фирмата е вързана с насърчаване на иновациите в областта на образованието и обученията. BUPNET екипът е завършил успешно  няколко курса за обучение в различни сектори (управление на отпадъците, възобновяеми енергийни източници, социално и здравно обслужване, туризъм, икономика, ИКТ, социално включване, комуникация и т.н.), всички те в рамките на проекти, финансирани  по европейски или национални програми.

През 2001 BUPNET разработва своя собствена платформа за многоезично електронно обучение и сътрудничество, неразделна част от проект, награден по програма LIFE Околна среда и различни други финансирани ЕС и национални проекти. BUPNET има значителен опит в координирането на европейски проекти по темата за образование, обучения и електронни обучения и притежава добре развити знания за силните и слабите страни, възможностите и ограниченията на “новостите в сферата на обученията” – особено по отношение на конкретна смесена учебна дидактика.

Бизнес институт , София – България – Партньор

logo_business

Бизнес институтът е катализатор за развитието на бизнес умения. Ние предоставяме решения в сферата на обученията, чрез развитие и използване на методологии и инструменти в областта на корпоративното управление, предприемачеството и иновациите.

Бизнес институтът е представител на Cisco Entrepreneur институт за България. Организацията реализира и локализира за българския пазар методиките на Stanford University, Cornell University, Harvard University, INSEAD , Business Model Generation и т.н.

Екипът на Бизнес институт се състои от опитни практици – бивши и настоящи мениджъри, предприемачи и експерти – всички от тях с голям опит.

Държавно предприятие “Българско – германски център за професионално обучение” – БГЦПО, София – България – Партньор

БГЦПО е създадена през 2011 г. Тя е наследник на добрите традиции на три успешни българо-германски проекта за професионално обучение на възрастни (1992-2010) , в рамките на които пет българо-германски центрове за професионално обучение в Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Смолян и Царево са изградени и пуснати в експлоатация, и които имат значителен принос в развитието на професионалното обучение за възрастни в България.

Основните дейности на БГЦПО включват: осигуряване на професионално обучение на безработни и заети лица над 16-годишна възраст с придобиване на степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професия, ключови компетентности, обучение и професионално ориентиране. Тренировки се провеждат и за подобряване на методическата квалификация на обучителите на възрастни, включително обучители в предприятията. Иновационни практики в областта на професионалното обучение, с оглед тяхното последващо включване в системата на образованието за възрастни са изследвани в рамките на различни проекти. БГЦПО е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), да предлага обучения за 74 професии.

БГЦПО предлага ориентирано към съвременните европейски модели високо качество и най-добри практики в сферата на обученията. Тренингите се провеждат от висококвалифицирани преподаватели с отлична професионална и методическа компетентност. под различни форми.